See leht pole teie valitud keeles saadaval. Näete selle ingliskeelset versiooni.

Kõik
Eesti
Läti
Leedu
Kõik
Eesti
Läti
Leedu

Viimati uuendatud: 28. jaanuar 2022

Privaatsuspoliitika

1.1 Me hoolime teie eraelu puutumatusest ja teie isikuandmete turvalisusest, mistõttu oleme koostanud käesoleva privaatsuspoliitika (edaspidi nimetatud „privaatsuspoliitika“), mis selgitab, kuidas me teie isikuandmeid töötleme ja kaitseme, millised on teie õigused ja kuidas need on tagatud. Privaatsuspoliitikas on välja toodud ka muu teie isikuandmete töötlemist puudutav teave.

1.2 Isikuandmete töötlemisel täidame isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide nõudeid, samuti järelevalveasutuste juhiseid. Kõiki käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatud mõisteid kasutatakse isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679 (edaspidi nimetatud „GDPR“) toodud tähenduses.

1.3 Privaatsuspoliitika kehtib siis, kui te:

 • külastate meie veebilehte aadressil triniti.eu/ee, mis suunab teid ülalnimetatud veebidomeeni) (edaspidi nimetatud „koduleht“);
 • külastate meie sotsiaalvõrgustiku kontosid Facebookis, Instagramis ja LinkedInis (edaspidi nimetatud „sotsiaalvõrgustiku kontod“);
 • loete meie pakutavat teavet;
 • sõlmite meiega õigusteenuste osutamise lepingu ja me osutame teile õigusteenuseid, registreerute ja soovite kasutada või kasutate meie teenuseid (edaspidi koos nimetatud „teenused“);
 • tarnite meile kaupa või osutate meile teenuseid;
 • töötate meie heaks, olete meie advokaat, vandeadvokaat;
 • registreerute ja osalete meie poolt korraldatud üritustel;
 • tellite meie uudiskirja;
 • võtate meiega telefoni teel või e-posti sidekanalites ülendust, küsite muid küsimusi;
 • kandideerite meie pakutavale töökohale;
 • muud sarnased olukorrad, mis on advokaadibüroo tegevusele omased.

1.4 Kodulehel võib olla linke välistele veebilehtedele, näiteks meie äripartnerite veebilehtedele või meid ja meie teenuseid reklaamivatele veebilehtedele. Nende linkide kaudu mistahes nendele veebilehtedele minnes tuleb meeles pidada, et nendel veebilehtedel on oma privaatsuspoliitikad ja käesolev privaatsuspoliitika nende suhtes ei kehti. Lugege enne nendel veebilehtedel oma isikuandmete esitamist või nende pakkumiste kasutamist vastavate veebilehtede privaatsuspoliitikaid.

1.5 Pange tähele, et käesolevat privaatsuspoliitikat võidakse muuta, seega külastage aeg-ajalt kodulehte, et tutvuda kõige viimase avaldatud privaatsuspoliitika versiooniga.

2. KES ME OLEME?

2.1 Teie isikuandmete vastutav töötleja on Advokaadibüroo TRINITI OÜ, juriidilise isiku kood 11984324, aadress Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Eesti (edaspidi nimetatud „TRINITI“ või „meie“).

2.2 Me käitame kodulehte ja sotsiaalvõrgustiku kontosid ning tegutseme teenuseid pakkudes ja osutades, igapäevaseid toiminguid tehes või juriidilisi nõudeid täites teie isikuandmete vastutava töötlejana.

3. MILLISEID TEIE ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

3.1 Me töötleme teie isikuandmeid, mille oleme saanud järgmistel viisidel:

3.1.1 kui te esitate meile isikuandmeid (näiteks meiega lepingut sõlmides, meie teenuseid kasutades, meie poolt korraldatud üritustel osaledes, meiega e-posti või telefoni teel ühendust võttes, meie uudiskirja tellides jne);

3.1.2 kui me kogume teie isikuandmeid automaatselt ajal, mil te kasutate kodulehte või sotsiaalvõrgustiku kontosid (näiteks IP-aadress, kodulehe külastuste ajalugu, valikud, avatud URL-lingid jne);

3.1.3 kui me saame isikuandmeid teistelt isikutelt (näiteks, kui me saame avalikest registritest, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustelt või organitelt, meie partneritelt, kolmandatelt isikutelt nagu makseasutustelt teavet tehtud maksete kohta jne);

3.1.4 kui teie isikuandmeid esitavad meile teie sugulased või tuttavad, samuti kui teie isikuandmeid esitavad äriühingud (teie tööandjad), näiteks teie, kui kontaktisiku kontaktandmeid esitades jne.

3.2 Teisi inimesi (nt teie sugulasi, töötajaid, muid volitatud isikuid) puudutavate isikuandmete esitamisel vastutate teie nende isikuandmete õigsuse, terviklikkuse ja asjakohasuse eest, samuti selliste isikuandmete avalikustamise õigusliku aluse eest. Selliste isikuandmete esitamisel võime paluda, et te kinnitaksite, et teil on õigus neid esitada. Vajadusel (näiteks, kui vastav isik esitab meile päringu oma isikuandmete saamise kohta) võime avalikustada, et selliste isikuandmete esitaja olite teie.

3.3 Me töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja järgmistel tingimustel:

Isikuandmete töötlemise eesmärk Töödeldavad isikuandmed Isikuandmete töötlemise kestus Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
Õigusteenuste osutamine, konsultatsioon enne õigusteenuste osutamise lepingu sõlmimist Eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, individuaalse tegevussertifikaadi number, KMKR kood, allkiri, aadress/töökoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, muude sidekanalite andmed (Skype’i, Facebook Messengeri konto andmed jne), töökoht, ametikoht, sõlmitud õigusteenuste osutamise lepingu esemega seotud andmed (lepingud, menetlusdokumendid, ettevõtte tegevuse dokumendid, finantsdokumendid, mistahes kirjavahetus, riigi-/kohaliku omavalitsuse asutuste, kohtute, muude sarnaste asutuste otsused, mistahes suhtlus, registrite väljavõtted, muud dokumendi ja teave), sealhulgas muude isikute, kes ei ole klient (kliendi esindajad), andmed (töövõtjad, menetlusosalised, partnerid), teave kliendi tegevuse, eraelu kohta, alaealiste andmed (kui alaealine on klient või kui sellist teavet on vaja teenuste osutamiseks) jne, andmed isikute tervise, usuliste veendumuste, seksuaalse sättumuse kohta, andmed isikute karistatuse kohta, kui see on seotud vahetult õigusteenuste osutamisega, vanemate, eeskostjate, hooldajate eesnimi, perekonnanimi, nende inimeste suhe kliendiga, kirjavahetus (kirjavahetus e-posti teel, kirjavahetus posti teel), isiku esindamist volitava volikirja sisu, samuti muud õigusteenuste osutamiseks esitatud või selleks vajalikud isikuandmed Kogu õigusteenuste osutamise perioodil ja 10 (kümme) aastat pärast teenuste osutamise (viimase kontakti) lõppu, kui kohaldatavate seaduste kohaselt ei kohaldata pikemat kohustuslikku minimaalset säilitamisaega

 

Kui isikuandeid töödeldakse nõusoleku alusel, siis nõusoleku kehtivusaja vältel ja kui nõusolek isikuandmete töötlemiseks võetakse tagasi varem, siis säilitatakse isikuandmeid kuni nõusoleku kehtivusaja lõppemiseni.

Andmesubjekti nõusolek isikuandmete selliseks töötlemiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a)

 

Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b)

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c)

Isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt d)

Isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt e)

Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f)

Andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku isikuandmete eriliikide töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil (GDPRi artikli 9 lõike 2 punkt a)

Töödeldakse isikuandmete eriliike, mille andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud (GDPRi artikli 9 lõike 2 punkt e)

Isikuandmete eriliikide töötlemine on vajalik õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (GDPRi artikli 9 lõike 2 punkt f)

Äritegevuse teostamiseks, haldamiseks ja pidamiseks vajalike lepingute sõlmimine ja täitmine, samuti meie äritegevusega seotud ettevõttesisene haldus ja personalisuhted Eesnimi, perekonnanimi, isikukood (kui sellist teavet tuleb koguda), individuaalse tegevussertifikaadi number, ametikoht, töökoht, allkiri (lepingutes, muudes dokumentides), aadress/töökoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, kirjavahetus (kirjavahetus e-posti, posti teel), isiku esindamise volikirja sisu, teave lepinguosalise, tehinguosalise ja/või töötajate kvalifikatsiooni kohta, pildi- ja videoandmed, meie IT-süsteemide ja andmesubjektidele (nt töötajatele) antud seadmete kasutamise teel kogutud andmed, hariduse ja tegevusega seotud andmed, CV sisu, muu personalieesmärkidel vajalik teave või töötaja, advokaadi, vandeadvokaadi enda poolt esitatud teave, sotsiaalmeediavõrgustiku andmed Kogu koostööperioodi/lepingu kehtivusaja vältel ja 10 (kümme) aastat pärast koostöö/lepingu (viimase kontakti) lõppemist, kui kohaldatavate seaduste kohaselt ei kohaldata pikemat kohustuslikku minimaalset säilitamisaega Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b)

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c)

Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f)

 

Finantstehingute teostamine ja raamatupidamine, materiaalsete ja finantsressursside haldamine, võlgade haldamine, maksukohustuste täitmine (välja arvatud töösuhted), teenuste eest tehtavate maksete haldamine Eesnimi, perekonnanimi, isikukood (kui sellist teavet tuleb koguda), individuaalse tegevussertifikaadi number, ametikoht, töökoht, allkiri (lepingutes, muudes dokumentides), aadress/töökoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kontonumber, krediidi-/makseasutus, makseandmed, KMKR kood, maksudeklaratsioonidel, muudel ametlikel maksudokumentidel, võlgnevuste ajaloo, maksete ajaloos esitatud teave ja muu teave, saadud ja saadetud e-kirjad ja nende manused, muud e-kirjad, isiku esindamise volikirja sisu Vastavalt finantstehinguid ja raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele

 

Andmeid, mis ei kuulu ülalnimetatud õigusaktide säilitamisperioodi alla, säilitatakse kogu lepingu kehtivusaja või pooltevahelise koostöö vältel ja 7 (seitse) aastat pärast lepingu/suhete (viimase kontakti) lõppemist.

Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b)

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c)

Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f)

 

Elektrooniliste teabeedastuskanalite (koduleht, sotsiaalvõrgustiku kontod) haldamine, nende toimimise tagamine ja kvaliteedi parandamine Kodulehe küpsiste kasutamisega kogutud andmed, IP-aadress, sotsiaalvõrgustike nagu Facebooki, LinkedIni kontode poolt automaatselt kogutud andmed Kodulehe andmeid säilitatakse kuni 2 (kaks) aastat.

Andmeid sotsiaalmeediavõrgustiku kontodel säilitatakse kooskõlas võrgustike omanikega kehtestatud tingimustega.

Andmesubjekti nõusolek isikuandmete selliseks töötlemiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a)

Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f)

 

Elektrooniliste teabeedastuskanalite kaudu, telefoni ja e-posti teel saadud päringute haldamine Eesnimi, perekonnanimi, kasutajakonto nimi, muud kontoandmed, telefoninumber, e-posti aadress, aadress/töökoha aadress, esindatava äriühingu nimi, ametikoht, päringu teema, päringu sisu Päringutega seotud andmeid säilitatakse kogu teabevahetuse perioodil ja 1 (üks) aasta pärast teabevahetuse lõppu.

Kui isikuandeid töödeldakse nõusoleku alusel, siis nõusoleku kehtivusaja vältel ja kui nõusolek isikuandmete töötlemiseks võetakse tagasi varem, siis säilitatakse isikuandmeid kuni nõusoleku kehtivusaja lõppemiseni.

Andmesubjekti nõusolek isikuandmete selliseks töötlemiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a)

Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f)

 

Ürituste korraldamine ja läbiviimine, sealhulgas inimeste üritustele kutsumine ja nende ürituste st teavitamine Eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, esindatav organisatsioon, pildiandmed (ürituse jäädvustamisel jäädvustatud pilt), sotsiaalmeediavõrgustiku andmed Andmeid säilitatakse kogu ürituse korraldamise ja läbiviimise perioodil ja 1 (üks) aasta pärast ürituse toimumise kuupäeva

Kui isikuandeid töödeldakse nõusoleku alusel, siis nõusoleku kehtivusaja vältel ja kui nõusolek isikuandmete töötlemiseks võetakse tagasi varem, siis säilitatakse isikuandmeid kuni nõusoleku kehtivusaja lõppemiseni.

Andmesubjekti nõusolek isikuandmete selliseks töötlemiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a)

Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b)

Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f)

Otseturunduse läbiviimine, meie tegevuse tutvustamine ja reklaamimine ning meie tegevuse kvaliteedi analüüs Eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, ametikoht, esindatav organisatsioon Andmeid säilitatakse 5 (viis) aastat alates andmete saamise hetkest, välja arvatud juhul, kui isik võtab oma nõusoleku tagasi. Isikuandmeid säilitatakse kuni nõusoleku kehtivuse lõppemiseni. Andmesubjekti nõusolek isikuandmete selliseks töötlemiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a)

Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f)

 

Töökoha kandidaatide hindamine, valimine ja andmete töötlemine, et pakkuda neile tulevikus töökohta Eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress/töökoha aadress, hariduse ja tegevuse andmed, CV sisu, muud kandidaadi valimiseks/hindamiseks vajalikud andmed ja kandidaadi enda poolt esitatud andmed. Sotsiaalmeediavõrgustiku andmed Andmeid säilitatakse kogu valimisperioodi vältel ja 3 (kolm) kuud pärast valimise lõppu (kui saadud on andmesubjekti nõusolek), välja arvatud juhul, kui isik võtab oma nõusoleku tagasi. Andmesubjekti nõusolek isikuandmete selliseks töötlemiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a)

 

Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f)

Meie teenustega seotud taotluste, kaebuste, nõuete, vaidluste, ametlike päringute kohtulik ja kohtuväline menetlemine Eesnimi, perekonnanimi, isikukood (kui see on nõutud või isik on selle esitanud), ametikoht, töökoht, dokumentidel olev allkiri, aadress/töökoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, taotluse, kaebuse, nõudmise, nõude, menetlusdokumendid ja selliste dokumentide lisadokumentide sisu, vastus taotlusele, kaebusele, nõudmisele, nõudele, menetlusdokumendile ja selliste dokumentide lisadokumentidele Kogu taotluste, kaebuste, nõudmiste, nõuete, vaidluste kohtuvälise perioodi vältel ja 3 (kolm) aastat pärast päringu haldamise lõppu, kui vastavalt kohaldatavale seadusele ei kohaldata pikemat kohustuslikku minimaalset säilitamisaega.

Kohtuvaidluste dokumente säilitatakse kogu vaidluse vältel ja 10 (kümme) aastat pärast lõpliku otsuse jõustumist, kui vastavalt kohaldatavale seadusele ei kohaldata pikemat kohustuslikku minimaalse säilitamisaega.

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c)

Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b)

 

Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f)

 

3.4 Teil on õigus keelduda või võtta igal ajal tagasi oma nõusolek teid puudutavate isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel.

3.5 Mõnel juhul võime saata teile teenuste osutamisega seotud sõnumeid või helistada (näiteks võime teavitada teid teenuste osutamisest jne). Sellised sõnumid on vajalikud teenuste nõuetekohaseks osutamiseks ja neid ei loeta reklaamsõnumiteks.

3.6 Me avaldame meid ja meie tegevust puudutavat teavet sotsiaalvõrgustiku kontodel. Lisaks käesolevale privaatsuspoliitikale kohaldatakse sotsiaalvõrgustiku kontode kasutajate suhtes ka sotsiaalvõrgustiku kontosid sisaldavate sotsiaalvõrgustiku haldajate privaatsuspoliitikaid ja poliitikaid. Meiega sotsiaalvõrgustiku kontodel ühendust võttes võime näha teatud andmeid, mis puudutavad teie kontot, seda sõltuvalt teie poolt valitud sotsiaalvõrgustiku privaatsusseadistustest. Kui te postitate sotsiaalvõrgustiku kontodel meiega ühendust võttes andmeid, sõltuvalt teie poolt valitud privaatsusseadistustest, võidakse teie poolt postitatud andmed avalikustada (näiteks kuvada meie konkreetsel sotsiaalvõrgustiku kontol).

3.7 Meile isikuandmeid esitades vastutate te selliste isikuandmete õigsuse, terviklikkuse ja asjakohasuse eest. Teil on õigus meile esitatud teid puudutavaid andmeid muuta ja uuendada. Mõnel juhul on meil vaja teilt õigeid ajakohaseid andmeid, seega võime paluda teil perioodiliselt kinnitada andmete õigsust, mis meil teie kohta on.

4. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME JA MILLISEID PÕHIMÕTTEID ME RAKENDAME?

4.1 Me kogume ja töötleme ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud meie poolt nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

4.2 Teie isikuandmete töötlemisel:

4.2.1 täidame kehtivate ja kohaldatavate õigusaktide, sealhulgas GDPRi nõudeid;

4.2.2 töötleme teie isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil;

4.2.3 kogume teie isikuandmeid kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja seaduslikel eesmärkidel ning me ei töötle isikuandmeid viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus, välja arvatud seadusega lubatud ulatuses;

4.2.4 võtame kasutusele meetmed tagamaks, et kõik isikuandmed, mis on vastavalt nende töötlemise eesmärkidele ebatäpsed või mittetäielikud, parandatakse, täiendatakse, nende töötlemine lõpetatakse või need kustutatakse viivitamata;

4.2.5 hoiame isikuandmeid kujul, mis võimaldavad teie isikusamasuse tuvastamist ainult nii kaua, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärkidel vajalik;

4.2.6 me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ega avalikusta neid muul viisil peale selle, mis on sätestatud privaatsuspoliitikas või kohaldatavates õigusaktides;

4.2.7 tagame, et teie isikuandmeid töödeldakse turvaliselt.

 

4.3. Kui isikuandmeid töödeldakse muul eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid esialgselt koguti või kui isikuandmete töötlemine ei põhine nõusolekul, hindame hoolikalt sellise töötlemise lubatavust. Selleks, et teha kindlaks, kas isikuandmete töötlemine uuel eesmärgil vastab isikuandmete esialgse kogumise eesmärgile, võtame muuhulgas arvesse järgmist:

4.3.1 igasugune seos isikuandmete kogumise eesmärgi ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;

4.3.2 isikuandmete kogumise kontekst, eelkõige seoses andmesubjekti ja meie vahelise suhtega;

4.3.3 isikuandmete laad, eelkõige kas töödeldakse isikuandmete erikategooriaid või kas töödeldakse süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid;

4.3.4 kavandatava edasise töötlemise võimalikud tagajärjed andmesubjektidele;

4.3.4 asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, mis võivad hõlmata krüpteerimist või pseudonümiseerimist.

5. KELLELE JA MILLAL ME TEIE ISIKUANDMEID EDASTAME?

5.1 Me edastame teie isikuandmeid ainult käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil ja tingimusel, et:

5.1.1.    vastav eesmärk ja töötlemine on seaduslikud;

5.1.2.    me oleme hoolikalt hinnanud, et volitatud töötleja täidab andmekaitsenõudeid;

5.1.3.    isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas meie suunistega ja kehtiva kokkuleppe alusel.

5.2 Me võime edastada teie isikuandmeid:

5.2.1 meie partneritele ja konsultantidele nagu audiitorid, teised advokaadid, maksukonsultandid jne, samuti meie poolt kaasatud volitatud töötlejatele nagu lisateenuste osutajad, IT-ettevõtted, reklaami- ja turundusteenuseid osutavad ettevõtted, arhiiviteenuse osutajad, raamatupidamisteenuseid osutavad ettevõtted, kindlustusteenuseid osutavad või makseid koguvad ettevõtted jne. Me nõuame volitatud töötlejatelt isikuandmete säilitamist, töötlemist ja käsitlemist sama vastutustundlikult nagu meie ja üksnes vastavalt meie juhistele;

5.2.2 teie sisu sotsiaalvõrgustiku kontodel avaldamiseks, esitame andmeid sotsiaalvõrgustiku platvormi operaatoritele;

5.2.3 õigusaktides sätestatud korras riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustele ja üksustele, õiguskaitse- ja kohtueelsetele uurimisasutustele, kohtutele ja muudele vaidluste lahendamise asutustele, teistele seadusega määratud ülesandeid täitvatele isikutele;

5.2.4 meie õigusteenuseid osutavatele partneritele teistes riikides (kui see on vajalik teenuste osutamiseks);

5.2.5 muudele kolmandatele isikutele (näiteks makseasutused jne);

5.2.6 vajadusel meiega koostööd tegevatele või muul viisil koostööd tegevatele ettevõtetele, samuti meie poolt asutatud ettevõtetele.

5.3 Tavaliselt töötleme isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnas, kuid mõnel juhul võidakse teie isikuandmeid edastada ka väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda üksnes vastavalt GDPRi nõuetele.

6. MIDA ME TEILT OOTAME, KUI TÖÖTLETE MEIE POOLT EDASTATAVAID ISIKUANDMEID?

6.1 Kui te saate meilt teenuste osutamise või koostöö tegemise käigus isikuandmeid, nõustute:

6.1.1 täitma GDPRi ja muid isikuandmete töötlemist reguleerivaid seadusi ning tegema meiega koostööd, et saaksime täita oma nimetatud õigusaktidest tulenevaid kohustusi;

6.1.2 teavitate meid hiljemalt 4 tunni jooksul alates intsidendi aset leidmisest teile esitatud isikuandmetega seotud turvarikkumisest, märkides vähemalt rikkumise asjaolud ja rikkumise tagajärgede leevendamiseks võetud meetmed.

6.2 Kui te edastate meile koostöö käigus isikuandmeid, nõustute:

6.2.1 teavitama kõiki füüsilisi isikuid, kelle isikuandmeid te edastate (töötajad, agendid, juhtorganite liikmed, muud isikud), GDPRis sätestatud ulatuses ja enne isikuandmete edastamist, et nende isikuandmeid võidakse meile esitada ja me võime neid töödelda teie ja TRINITI Advokaadibüroo vahel lepingu sõlmimiseks ja/või sõlmitud lepingu täitmiseks ning esitama meie nõudmisel viivitamata seda tõendavad dokumendid;

6.2.2 teavitama meid edastatud isikuandmete ajakohastamise, kustutamise või töötlemise piiramise kohustusest;

6.2.3 mitte edastama meile mistahes isikute isikuandmeid, keda ei ole teavitatud nende isikuandmete töötlemisest meie poolt.

7. MIS ÕIGUSEID TEIL ON?

7.1 Andmesubjektina on teil seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:

Teie õigus Rakendamine ja teatavad piirangud (sõltuvalt olukorrast ja GDPRist tulenevatest täiendavatest tingimustest)
Õigus olla teadlik (teavitatud) oma isikuandmete töötlemisest (õigus olla teadlik) Teil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta lühidalt, lihtsas ja arusaadavas keeles.
Õigus tutvuda oma isikuandmetega ja olla teadlik sellest, kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda andmetega)

 

See tähendab, et te võite paluda meilt:

·       kinnitust, et me töötleme teie isikuandmeid;

·       teid puudutavate töödeldavate isikuandmete loetelu;

·       teie isikuandmete töötlemise eesmärkide loetelu ja õiguslikku alust;

·       kinnitust selle kohta, kas me edastame isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ja kui jah, siis millised kaitsemeetmed on kasutusele võetud;

·       teie isikuandmete allikat;

·       teavet selle kohta, kas tehakse profiilianalüüsi;

·       andmete säilitamise perioodi täpsustust.

Õigus nõuda isikuandmete parandamist või sõltuvalt isikuandmete töötlemise eesmärkidest töödeldavate isikuandmete täiendamist (õigus andmete parandamisele) Kohaldatav juhul, kui meie poolt säilitatavad teid puudutavad isikuandmed on puudulikud või ebaõiged.
Õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või oma isikuandmete töötlemistoimingute (välja arvatud säilitamise) peatamist (õigus andmete kustutamisele ja „õigus olla unustatud“) Kohaldatav juhul, kui:

·       andmeid, mida me teie kohta säilitame, ei ole enam nimetatud eesmärkide saavutamiseks vaja;

·       me töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel ja te võtate oma nõusoleku tagasi;

·       me töötleme isikuandmeid õigustatud huvide alusel ja teie nõudmisel selgub, et teie privaatsed huvid kaaluvad need üles;

·       andmed on saadud ebaseaduslikult.

Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist mõnel õigustatud põhjusel (õigus isikuandmete töötlemise piiramisele) Seda õigust saab kasutada ajal, mil toimub olukorra analüüsimine, st:

·       kui te vaidlustate isikuandmete õigsuse;

·       te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, kui isikuandmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel;

·       me kasutame andmeid ebaseaduslikult, kuid te ei ole selle kustutamisega nõus;

·       meil ei ole andmeid enam vaja, kuid te palute, et säilitaksime isikuandmeid kohtuvaidluse eesmärgil.

Andmete ülekandmise õigus Seda õigust saab kasutada juhul, kui te olete esitanud meile isikuandmeid ja me töötleme neid automatiseeritult teie nõusoleku või teiega sõlmitud lepingu alusel.

7.2. Käesolevas kirjeldatud isikuandmetega seotud õigused on kohaldatavad ainult juhul, kui nende õiguste kasutamine ei riku andmesubjekti, meie ja teiste isikute õigusi ja vabadusi ning meil ei ole kohaldatavate seaduste või õigustatud huvi alusel (nt nõuete jõustamine) või kuritegude või ametlike või professionaalsete eetikarikkumiste ennetamise, uurimise või tuvastamise tagamiseks keelatud nende õiguste kasutamist võimaldada.

7.3 Te võite esitada meile isikuandmetega seotud mistahes taotluse või juhise e-posti teel aadressil triniti@triniti.ee. Sellise taotluse esitamisel võime taotluse sisu paremaks mõistmiseks paluda teil täita vajalikud vormid, samuti esitada isikut tõendav dokument või muud andmed (nt tõendada oma isikusamasust elektroonilise allkirjaga), mis aitavad meil teie isikusamasust kontrollida. E-posti teel saadetava taotluse saamisel võime sõltuvalt selle sisust paluda, et tuleksite meie kontorisse või esitakse kirjaliku taotluse.

7.4 Teie taotluse või juhise saamisel isikuandmete töötlemise kohta vastame teile hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse saamise kuupäevast. Vajadusel võib seda perioodi veel kahe kuu võrra pikendada, sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust. Sellisel juhul teavitame teid sellisest pikendamisest ühe kuu jooksul alates taotluse saamise kuupäevast. Me kohustume tegema kõik endast oleneva, et vastata taotlustele õigeaegselt ja tasuta, välja arvatud juhul, kui selleks on vaja teha ebaproportsionaalseid jõupingutusi. Võime nõuda ilmselgelt põhjendamatute, korduvate või ülemääraste taotluste eest mõistlikku tasu.

8. KAS ME VÕTAME TEIEGA ÜHENDUST?

8.1 Teie nõusolekul võime kasutada teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, et saata teile uudiskirju, pakkumisi ja teavet meie tegevuse ja teenuste kohta, mis võivad teile meie arvates huvi pakkuda, samuti teavet meie poolt osutatavate teenuste kvaliteedi kohta. Kui te ei soovi oma isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi tegemiseks, võite sellisest töötlemisest loobuda (esitada vastuväite), kirjutades sellest e-posti teel aadressile triniti@triniti.ee või muul teile saadetud sõnumites märgitud viisil (näiteks klõpsates uudiskirjas vastavale lingile).

8.2 Teie poolt nimetatud kontaktandmetele võidakse saata uudiseid. Pärast teie nõusoleku saamist võime küsida teilt meie teenuste kvaliteedi kohta, samuti paluda teil täita kvaliteedi hindamise vorme. Teie kontaktandmed võidakse edastada meie partneritele/juhtidele, kes osutavad meile uudiste edastamise või kvaliteedi hindamise teenuseid.

8.3 Me teeme kõik endast oleneva, et mitte kuritarvitada teie poolt antud õigust jagada teiega uudiseid. Pärast uudiste saatmist võime koguda teavet selle kohta, kes uudise kätte said, näiteks milliseid sõnumeid inimesed avasid, millistele linkidele nad klõpsasid jne. Sellist teavet kogutakse teile asjakohaste ja paremini kohandatud uudiste saatmiseks.

8.4 Isegi, kui olete andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil, võite selle nõusoleku igal ajal terviklikult või seoses osa isikuandmete töötlemisega tagasi võtta. Selleks võite:

8.4.1 teavitada meid loobumisest elektroonilistes teadetes ja/või pakkumistes näidatud viisil (näiteks klõpsates uudiskirjas „loobu“ lingile jne); või

8.4.2 saata meile käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud e-posti aadressile teate. Kui võtate oma nõusoleku sellisel viisil tagasi, võime paluda teil oma isikusamasuse kinnitamist.

9. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KAITSEME?

9.1 Teie isikuandmeid käsitletakse vastutustundlikult ja turvaliselt ning neid kaitstakse loata kasutamise ja muutmise eest. Oleme kehtestanud füüsilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta meie poolt kogutavaid andmeid juhusliku või ebaseadusliku kustutamise, kahjustamise, muutmise, kaotsimineku, avalikustamise ja mistahes muu ebaseadusliku töötlemise eest. Isikuandmetega seotud turvameetmed määratakse kindlaks isikuandmete töötlemisest tulenevaid riske arvesse võttes.

10. KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID JA MUID JÄLGIMISTEHNOLOOGIAID?

10.1 Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestavad vastavalt brauseri seadistustele seadme (arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefoni jne) brauseris (nt Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera jne) kasutatavaid andmeid (sageli koosneb seadet tuvastavast tähtede ja numbrite jadast, kuid võib sisaldada muid andmeid) ja mis salvestatakse seadme kõvakettale. Privaatsuspoliitikas kasutame terminit „küpsised“ küpsiste ja muu sarnase tehnoloogia nagu pikslimärgendite, veebimajakate ja kookpiltide kirjeldamiseks. Küpsiste kasutamine tagab kodulehe parema ja tõhusama talitluse ja integratsiooni sotsiaalvõrgustike kontodega.

10.2 Saate valida, kas mittekohustuslikud küpsised lubada või mitte. Kui te ei ole nõus oma arvutisse või muusse seadmesse küpsiste salvestamisega, saate valida vastava ruudu küpsistega nõustumise ribal, muuta kasutatava brauseri seadistusi või keelata küpsised (kõik koos või ükshaaval või rühmades). Mobiilseadmes küpsistest loobumiseks tuleb järgida vastava seadme ametlikke juhiseid. Pange tähele, et mõnel juhul võib küpsistest loobumine aeglustada veebilehte lehitsemist, piirata teatud veebilehtede funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu veebilehele. Lisateabe saamiseks külastage http://www.AllAboutCookies.org või http://www.google.com/privacy_ads.html või http://www.google.com/privacy_ads.html.

10.3 Me võime kasutada veebilehe kasutamiseks vajalikke kohustuslikke küpsiseid, analüütilisi küpsiseid, funktsionaalseid küpsiseid veebilehe liikluse analüüsimiseks, kasutaja eelistuste meelde jätmiseks ja veebilehtede kohandamiseks, et pakkuda paremat funktsionaalsust, jõudlusküpsiseid, kolmandate isikute poolt kasutatavaid kolmandate isikute küpsiseid, reklaamküpsiseid, et pakkuda teile isikupärastatud ja üldist reklaami.

10.4 Me kasutame järgimisi küpsiseid salvestavaid Google Inc.’i tooteid:

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Meie kodulehel kasutatavad küpsised:

Küpsise nimi Küpsise eesmärk

 

Loomise hetk

 

Aegumisaeg

 

Kasutatavad andmed
NID Google’i poolt paigaldatavat NID küpsist kasutatakse reklaami eesmärgil, et piirata seda, mitu korda kasutaja reklaami näeb, vältida soovimatute reklaamide kuvamist ja hinnata reklaamide tõhusust. Selle küpsise kasutamisega nõustumisel 6 kuud NID küpsis sisaldab kordumatut tunnust, mida Google kasutab seadistuste ja muude andmete meeles pidamiseks.
vuid Vimeo paigaldab selle küpsise jälgimisandmete kogumiseks, manustades veebilehel olevatesse videotesse kordumatu tunnuse. Selle küpsise kasutamisega nõustumisel 2 aastat Kordumatu külastaja tunnus
aka_debug Vimeo paigaldab selle küpsise, mis on vajalik selleks, et veebileht saaks videoklippe mängida. Selle küpsise kasutamisega nõustumisel Seanss Kordumatu külastaja tunnus
AWSALBCORS Seda küpsist haldab Amazon Web Services ja seda kasutatakse koormuse tasakaalustamiseks. Kodulehe külastamisel 7 päeva Kordumatu külastaja tunnus
wp-wpml_current_language Selle küpsise abil salvestatakse veebilehel tehtud keelevalik. Kodulehe külastamisel Seanss Kordumatu külastaja tunnus
AWSALB AWSALB on rakenduse koormuse tasakaalustamise küpsis, mille paigaldab seansi ja sihtmärgi seostamiseks Amazon Web Services. Kodulehe külastamisel 7 päeva Kordumatu külastaja tunnus
_ga Google Analyticsi sisse integreeritud _ga küpsis arvutab külastaja-, seansi- ja kampaaniaandmeid ning jälgib veebilehe analüüsi (Site Analytics) aruandes veebilehe kasutamist. Küpsis salvestab andmed anonüümselt ja määrab kordumatute külastajate tuvastamiseks suvaliselt genereeritud numbri. Selle küpsise kasutamisega nõustumisel 2 aastat Kodulehe külastaja kordumatu tunnus
_gid Kasutatakse kasutajate eristamiseks. Selle küpsise kasutamisega nõustumisel 24 tundi Kodulehe külastaja kordumatu tunnus
_ga_<container-id> Kasutatakse seansi seisundi säilitamiseks. Selle küpsise kasutamisega nõustumisel 2 aastat Kodulehe külastaja kordumatu tunnus
_gac_gb_<container-id> Esitab kampaaniaga seotud andmeid. Kui olete seostanud oma Google Analyticsi ja Google Adsi kontod, kasutab Google Ads Website Conversion Tags seda küpsist kuni sellest loobumiseni. Lisateave Selle küpsise kasutamisega nõustumisel 90 päeva Kodulehe külastaja kordumatu tunnus

 

 

 

11. MEIEGA ÜHENDUST VÕTMINE

11.1 Kui teil on käesolevas privaatsuspoliitikas toodud teabe kohta küsimusi, võtke meiega ühendust:

e-posti teel: triniti@triniti.ee;

telefoni teel: +372 685 095;

aadress: Maakri 19/1, Tallinn, Eesti.

11.2 Kui te soovite esitada kaebuse isikuandmete töötlemise kohta, esitage see meile kirjalikult, märkides ära võimalikult palju teavet. Me teeme teiega koostööd ja püüame lahendada kõik probleemid viivitamata.

11.3 Kui te leiate, et teie õigusi on vastavalt GDPRile rikutud, võite esitada kaebuse meie järelevalveasutusele Andmekaitse Inspektsioonile. Lisateavet ja kontaktandmed leiate Inspektsiooni veebilehelt (https://aki.ee/). Me püüame lahendada kõik vaidlused viivitamatult ja sõbralikult, nii et kõigepealt palume ühendust võtta meiega.

12. LÕPPSÄTTED

12.1. Kõik privaatsuspoliitikaga seotud küsimused lahedatakse Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ja Harju Maakohtus.

12.2 Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitika muuta. Me teavitame teid kõikidest muudatustest kodulehel uuendatud privaatsuspoliitika avaldamisega või muude tavapäraste sidevahendite abil. Privaatsuspoliitika täiendused või muudatused jõustuvad pärast privaatsuspoliitikas märgitud uuendamise kuupäeva, kui märgitud ei ole teist jõustumiskuupäeva.

12.3 Kui te jätkate pärast privaatsuspoliitika tingimuste muutmist kodulehe kasutamist, sõlmite meiega lepingu või tellite teenuseid, kasutate meie sotsiaalvõrgustiku kontosid või võtate meiega ühendust, siis loetakse teid privaatsuspoliitika muudetud tingimustega nõustunuks.

Rakenda

  Meil

  Täisnimi

  Linkedin

  Liituge TRINITI uudiskirjaga

   Insights

   Meil

   Teie kriteeriumidele vastavaid tulemusi pole.